Autoverzekering voor Uber-chauffeurs en passagiers

0

Kan er zich een probleem voordoen als je als passagier gebruik maakt van de Uber-taxidienst? Moeten Uber-chauffeurs actie ondernemen om inzake verzekeringen volledig in orde te zijn met de wetgeving? Het antwoord lijkt niet zo eenvoudig. Alvorens we verder ingaan verzekering bij Uber auto’s, kan het nuttig te zijn de algemene principes rond autoverzekeringen in herinnering te brengen.

Autoverzekering beginselen

De autoverzekering is een verplichte verzekering in België. Iedere eigenaar die met zich met een wagen op de openbare weg begeeft, is verplicht om zich te verzekeren via een Burgerlijke Aansprakelijkheid inzake motorijtuigen (BA verzekering). In beginsel zou ook iemand anders, bv. de courante bestuurder, de autoverzekering kunnen afsluiten. Pas na afloop van de verzekeringsovereenkomst van deze derde zal de eigenaar opnieuw verplicht zijn om zelf de auto te verzekeren.

Het doel van deze reglementering is garanderen dat het voertuig steeds verzekerd is. Op die manier worden verschrikkelijke situaties vermeden dat een slachtoffer (bijvoorbeeld de bestuurder van de andere wagen) blijvende lichamelijke schade lijdt door het ongeval en de bestuurder in fout niet voldoende geld heeft om het slachtoffer te vergoeden. De BA autoverzekering vergoedt de lichamelijke en morele schade, alsook alle schade aan goederen van alle slachtoffers (met uitzondering van de verantwoordelijke voor het ongeval).

Ongeacht of men bestuurder was van de andere wagen, fietser, voetganger of passagier in de auto van de verantwoordelijke chauffeur, men zal steeds vergoedt worden door de verzekeraar van de BA autoverzekering. De eigen lichamelijke schade en materiële schade van de bestuurder in fout worden niet vergoed. Daarom werden in de praktijk verschillende aanvullende verzekeringsproducten ontwikkeld, zoals de omniumverzekering (full omnium of allrisk verzekering), beperkte omniumverzekering, rechtsbijstandverzekering en bestuurdersverzekering).

In de loop van het artikel zal uitsluitend de toepassing van de BA verzekering bij Uber taxi besproken worden. In België blijken immers nog steeds 70% van de autobestuurders in te tekenen voor uitsluitend een BA verzekering in plaats van autoverzekering met meer uitgebreidere dekkingen zoals de omniumverzekering.

Zijn passagiers verzekerd bij een ongeval in fout?

Aangezien de BA verzekering in België verplicht is, heeft de wetgever ook geopteerd een aantal minimale voorwaarden voor de verzekeringsovereenkomst te formuleren. Deze minimale voorwaarden werden vormgegeven binnen de Modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (Modelovereenkomst). Elke verzekeraar die in België een autoverzekering BA aanbiedt, is verplicht minstens de dekking van de modelovereenkomst aan te bieden. Natuurlijk is een verzekeraar vrij om een ruimere, meer uitgebreide dekking aan te bieden.

De modelovereenkomst stelt dat de passagiers (van de bestuurder in fout) beschouwd worden als derden. Bijgevolg zullen alle medische kosten, arbeidsongeschiktheid of financieel verlies van de passagiers vergoed worden. Ook de materiële schade van de eigen passagiers zal in principe vergoed worden. Mocht één van de passagiers bv. een barst in zijn/haar bril hebben na het verkeersongeval, dan zal de BA autoverzekering van de bestuurder in fout de schade automatisch vergoeden.

Wanneer de passagiers van de bestuurders betrokken zijn bij een ongeval en de eigen bestuurder niet in fout is, dan zal de BA autoverzekering van de andere bestuurder alle schade vergoeden. Dit geldt zowel voor de lichamelijke en materiële schade van de passagiers, alsook de lichamelijke en materiële schade (bv. bluts in de wagen) van de andere bestuurder.

Voor de vergoeding van de passagiers is het daarbij irrelevant of de bestuurder zich aan de vereisten inzake het maximum aantal toegelaten passagiers hield. In principe mag het maximum aantal inzittenden van een auto niet meer bedragen dan het aantal plaatsen uitgerust met een veiligheidsgordel of een goedgekeurd kinderbeveiligingssysteem. Bij de meeste auto’s zijn er 5 voorziene plaatsen, waardoor men maximaal 5 personen zou mogen vervoeren.

Mogelijke gevolgen

Wat zijn de gevolgen wanneer men 7 personen zou vervoeren op 5 voorziene plaatsen? De bestuurder van de wagen kan in de eerste plaats een boete krijgen van de politie. Daarnaast beschikt de verzekeraar (krachtens art. 25, 3°, d van de modelovereenkomst) over een recht van verhaal. Dit betekent dat de verzekeraar BA autoverzekering een deel van de vergoedingen die hij moet uitkeren aan de passagiers kan recupereren bij de eigen bestuurder. Het bedrag wordt daarbij pro rata het aantal overschreden plaatsen berekend.

Bij bv. 7 vervoerde personen in plaats van de 5 voorziene plaatsen, zal de verzekeraar 2/7de van de uitgekeerde vergoedingen kunnen terugvragen. Het verhaalsrecht van de verzekeraar is wel steeds begrensd tot € 30.986,69. Mocht de autoverzekeraar dus € 100.000 aan lichamelijke schade van de passagiers moeten uitkeren, dan zal de bestuurder in fout toch ‘slechts’ iets meer dan € 30.000 moeten betalen.

Voor de passagiers zijn er dus geen implicaties van wie in fout was of dat de bestuurder van de eigen wagen het aantal toegelaten plekken overschreden heeft. Als passagier ontvangt men steeds een vergoeding van de BA verzekeraar van de eigen auto, hetzij de BA verzekeraar van de andere auto.

Toepassing autoverzekering passagiers Uber taxi

Een vaak voorkomende vraag is of passagiers van Uber taxichauffeurs eveneens verzekerd zijn. Mocht de Uber taxichauffeur tijdens een rit een ongeval veroorzaken en men als passagier schade heeft (bijvoorbeeld een hevige whiplash heeft of als diens bril beschadigd wordt), zal men dan zelf moeten opdraaien voor alle kosten aangezien men van een alternatieve taxi gebruikmaakte?

Naar analogie met de automatische verzekering van passagiers, zal men als Uber passagier wel voor vergoeding in aanmerking komen. De passagier van een Uber taxi kan immers ook beschouwd worden als een derde in de zin van de modelovereenkomst. Bij een ongeval in fout van de eigen bestuurder, zal de BA verzekeraar van de bestuurder tussenkomen.

Is de eigen Uber taxichauffeur niet in fout? Dan zal de verzekeraar van de andere auto alle lichamelijke en materiële schade van de passagiers voor haar rekening nemen. Wanneer men dus in België via de Taxi app een Uber bestelt, hoeft men als passagier niet te vrezen voor de eigen veiligheid. Indien de Uber taxi correct verzekerd is, zal men als gevolg van de modelovereenkomst in principe steeds alle schade vergoed zien.

De bescherming van Belgische passagiers verschilt daardoor van de bescherming in andere lidstaten. Zo werd in Frankrijk per 1 januari 2015 een Wet op personenvervoer geïntroduceerd die passagiers van taxi’s niet vergoedt indien ze tegen betaling meerijden met niet-professionele chauffeurs.

Indien de eigen Uber chauffeur niet verzekerd zou zijn, zou men nog kunnen terugvallen op het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds. Overeenkomstig art. 19bis-1 van de Wet op de BA verzekering komt het fonds onder meer tussen indien het aansprakelijke voertuig niet verzekerd is.

Het fonds zal daarbij alle lichamelijke schade en schade ten gevolge van tijdelijke / blijvende invaliditeit voor haar rekening nemen. Als passagier wordt eveneens de materiële schade voor een maximum van € 100.000 vergoed. Bij het gebruikmaken van Uber auto’s zit men als passagier dus vrij goed qua bescherming.

straatbeeld taxi's en Uber voertuigen

© Pixabay – Autoverzekeringen bij Uber chauffeurs

Risico’s en autoverzekering van Uber taxichauffeur

Deelnemen aan het Uber taxi-programma kan voor bestuurders daartegenover wel financiële gevolgen hebben. Belgische BA verzekeraars beschikken immers over meerdere mogelijkheden om (een deel) van de uitgekeerde vergoedingen te verhalen op de Uber taxichauffeur in fout omwille van het commercieel vervoeren van passagiers.

In de eerste plaats heeft men als verzekeringsnemer de verplichting om bij aanvang én in de loop van de overeenkomst het verzekeringsrisico nauwkeurig te beschrijven. Dit wil zeggen dat de verzekeraar in staat moet gesteld worden om te oordelen over het risico op schadegevallen, en de beslissing om het verzekerd risico al dan niet (verder) te dekken.

In principe zou men daardoor als Uber taxi bestuurder aan de autoverzekeraar moeten melden dat men de wagen niet uitsluitend gebruikt voor privégebruik, maar eveneens voor professionele doelen. Wanneer men bewust niet zou gemeld hebben dat men als Uber taxichauffeur werkt, zou de verzekeraar BA kunnen argumenteren dat er sprake is van fraude. De verzekeringsnemer heeft immers opzettelijk verzwegen of opzettelijk onjuist meegedeeld dat hij/zij commerciële inkomsten heeft, om op die manier de verzekeringspremie zo laag mogelijk te houden.

In dat geval zal de BA autoverzekering van de Uber taxichauffeur nietig zijn én zal er geen sprake zijn van een vergoeding. De BA verzekeraar zal alle reeds geïnde premies kunnen behouden en de vergoeding voor het schadegeval weigeren. In dat scenario zal er geen sprake zijn van een BA verzekeraar waarop men als passagier kan terugvallen, aangezien de BA verzekeraar van de andere auto uitsluitend tussenkomt indien die bestuurder in fout was.

Aangezien er wel een identificeerbare aansprakelijke autobestuurder is, zal ook het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds geen oplossing bieden. De Uber taxichauffeur zal volledig zelf dienen in te staan voor alle tijdelijke / blijvende lichamelijke en materiële schade van de passagiers.

Komt de eigen BA verzekeraar toch tussen, dan beschikt de verzekeraar over een onbeperkt verhaalsrecht. Dit betekent dat de BA verzekeraar alle uitgekeerde vergoedingen kan terugvorderen. Het niet-melden van Uber activiteiten kan dus een financiële kater van vele honderdduizenden euro’s tot gevolg hebben.

Uber-diensten melden aan verzekeraar

Zelfs indien men aan de verzekeraar van de BA-autoverzekering zou gemeld hebben dat men als Uber taxi aan de slag zou willen gaan én de verzekeringsovereenkomst in die zin werd opgesteld, heeft de Uber taxichauffeur nog steeds bepaalde financiële risico’s.

Zoals hierboven vermeld, kan men in principe verzekeringstechnisch via de auto maar zoveel passagiers vervoeren als er veiligheidsgordels, dan wel goedgekeurde kinderbeveiligingssystemen voorzien zijn. Wanneer men als Uber taxichauffeur snel geld zou willen verdienen en meer passagiers vervoeren dan toegelaten, dan beschikt de BA verzekeraar over een beperkt verhaalsrecht.

De verzekeraar zal een deel van de uitgekeerde vergoedingen aan de passagiers kunnen terugvorderen. Dit betekent dat de lichamelijke en materiële schade van de passagiers zal vergoed worden, maar dat de verzekeraar maximum circa € 30.000 van de Uber taxi kan terugvorderen.

Aanvullende autoverzekering(en) Uber

Om passagiers optimaal te beschermen heeft Uber voor bepaalde diensten een aanvullende commerciële verzekering afgesloten. Wat betreft de toepassing van deze aanvullende verzekering moet een onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende Uber diensten:

UberPop

UberPop is de dienst waarbij particuliere personen zichzelf kunnen aanmelden als Uber chauffeur. Deze ‘taxichauffeurs’ hebben geen licentie, maar worden door Uber zelf gecontroleerd op hun leeftijd, rijbewijs en rijgeschiedenis. Wie ooit betrapt werd op dronken rijden, zal dus niet aan de slag kunnen bij Uber.

Uber heeft voor UberPop een overkoepelende commerciële verzekering afgesloten. De commerciële aanvullende verzekering van Uber komt tussen voor de veroorzaakte lichamelijke en materiële schade van de bestuurder tot $ 5 miljoen (ongeveer € 3,8 miljoen) per schadegeval. Passagiers, voetgangers of fietsers die betrokken worden bij een ongeval met een Uber chauffeur in fout, blijven dus niet in de kou staan.

UberX

Binnen deze Uber-dienst zijn taxichauffeurs met licentie, maar met een minder luxueuze wagen betrokken. De Uber-taxichauffeurs binnen UberX zullen zelf een commerciële verzekering voor het vervoer van personen moeten afsluiten. Om deze verzekering te bekomen kunnen geïnteresseerden contact opnemen met hun huidige autoverzekeraar.

Indien de huidige verzekeraar niet bereid zou zijn een aanvullende commerciële verzekering af te sluiten, kan men steeds contact opnemen met een andere verzekeraar. Uber raadt op haar website zelf Aon aan. Aon is actief als verzekeringsmakelaar op de verzekeringsmarkt. Dit impliceert dat ze bemiddelt tussen kandidaat-verzekeringsnemers en verzekeraars voor het geschikte verzekeringsproduct.

Is ook een andere verzekeraar niet bereid een commerciële verzekering voor Uber auto’s af te sluiten, dan kan men zich ten slotte richten tot het Tariferingsbureau BA auto. Het Tariferingsbureau zal de commerciële verzekering aanbieden van zodra men minstens drie afwijzingen en/of voorstellen met een buitensporige hoge premie heeft ontvangen. Hou in elk geval rekening met een hogere premie dan de premie die men voordien voor de eigen wagen betaalde.

UberBlack

UberBlack is de luxedienst van Uber waarbij uitsluitend professionele taxichauffeurs met licentie betrokken zijn. UberBlack zet in op de veeleisende klant die vervoerd wenst te worden via een luxewagen en chauffeur in maatpak. Starten als chauffeur bij UberBlack kan uitsluitend indien men beschikt over een Audi, BMW, Mercedes, of een andere luxewagen. Net als bij UberX zal men als taxichauffeur zelf een commerciële verzekering dienen af te sluiten. Uber zorgt dus niet automatisch voor een aanvullende verzekering.

Legaal in België?

Tot op vandaag zijn uitsluitend UberX en UberBlack legaal in België. UberPop werd in België onmiddellijk aangevochten voor de Rechtbank van Koophandel. Deze Rechtbank oordeelde in september 2015 dat UberPop zijn activiteiten uiterlijk midden oktober 2015 diende te staken.

Uber gaf gevolg aan deze veroordeling, waardoor het sindsdien niet meer mogelijk zal zijn een UberPop taxi via de Taxi app te bestellen. UberX en UberBlack zijn wel nog actief in België. Voor deze diensten zal men als taxichauffeur wel zelf een commerciële verzekering dienen af te sluiten.

button goedkoopste autoverzekering laten berekenen

Deze website gebruikt cookies om jou de beste ervaring te kunnen geven. Door deze website te gebruiken ga je hiermee akkoord. Meer info

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten